جوایز

جوایز دکتر فرزانه احراری

رتبه سوم دانشجویان ورودی دندانپزشکی۱۳۷۴ رتبه سوم دانشجویان ورودی دندانپزشکی۱۳۷۴ رتبه سوم کشوری در امتحان بورد تخصصی ارتودنسی، سال ۱۳۸۵ رتبه سوم کشوری در امتحان بورد تخصصی ارتودنسی، سال ۱۳۸۵ رتبه برتر پایان نامه تخصصی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۸۶ رتبه برتر پایان نامه تخصصی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۸۶ رتبه برتر مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۱ رتبه برتر مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۱ کسب عنوان چهارمین پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره هفته پژوهش سال ۱۳۹۱ کسب عنوان چهارمین پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره هفته پژوهش سال ۱۳۹۱ رتبه اول پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۱ رتبه اول پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۱ رتبه دوم مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۲ رتبه دوم مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۲ رتبه دوم پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۲ رتبه دوم پژوهشگر برتر علوم دندانپزشکی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۲ رتبه اول مقاله پژوهشی رادیولوژی دندان و فک و صورت در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۳ رتبه اول مقاله پژوهشی رادیولوژی دندان و فک و صورت در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۳ پژوهشگر برتر گروه ارتودنسی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۳ پژوهشگر برتر گروه ارتودنسی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۳ رتبه اول مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه اول مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه دوم مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه دوم مقاله پژوهشی ارتودنسی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه اول مقاله پژوهشی بیماری های دهان و فک و صورت در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه اول مقاله پژوهشی بیماری های دهان و فک و صورت در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه دوم مقاله پژوهشی پروتزهای دندانی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه دوم مقاله پژوهشی پروتزهای دندانی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه دوم مقاله پژوهشی دندانپزشکی ترمیمی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ رتبه دوم مقاله پژوهشی دندانپزشکی ترمیمی در جشنواره شهید هدایت، سال ۱۳۹۴ پژوهشگر برتر گروه ارتودنسی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۵ پژوهشگر برتر گروه ارتودنسی در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۹۵ مقاله برتر ژورنال Laser Therapy تایید شده توسط Editorial Board Members of LASER THERAP و اخذ جایزه Ming-Chien Kao Award 201 مقاله برتر ژورنال Laser Therapy تایید شده توسط Editorial Board Members of LASER THERAP و اخذ جایزه Ming-Chien Kao Award 201